Documente necesare pentru înscrierea la nivel master:

 • fișă tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
  • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
  • certificatul de naștere;
  • carte de identitate;
  • atestat/certificat de competență lingvistică(numai in cazul in care candidatul opteaza pentru programul de studii cu predare in limba engleza);
  • adeverință medicală tip;
  • certificat casatorie in cazul schimbarii numelui sau hotarare judecatoreasca
  • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170 SV46910431700;
  • declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (click aici)  
  • pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;
  • acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii).
  • alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultății (Certificat casatorie in cazul schimbarii numelui, Angajament aducere acte in original - click aici);
  • SUPLIMENTAR (numai pentru studenţii sau absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare)
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii;
 • diploma de absolvire sau de licenţă pentru absolvenţi.

 

 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.