Înscrierea la Universitatea din Craiova - Facultatea de Inginerie Electrică în sesiunea IULIE 2023, se face exclusiv online, prin accesarea platformei de admitere disponibilă la adresa: https://evstud.ucv.ro/

Ghid inregistrare cont nou

Tutorial on-line de utilizare a platformei de admitere

 

Oferta Facultatii de Inginerie Electrică

Domeniul 

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învăță­mânt IF/ID/

IFR

Capaci­ta­tea de școlari­zare

Număr locuri propuse BUGET

TOTAL

ROMÂNI

Din care:

Număr

locuri

cu taxă

Număr locuri români de pretutindeni propuse pentru 2023/2024

Număr locuri CPV

Număr locuri bursieri ai statului român

Propuneri

Număr locuri Rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Master didactic

Cu bursă

Fără

bursă

Cu taxă (CPL)

Inginerie electrică

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice

A / IF

 

 

 

200

 29

 

 

     

 2

Sisteme electromecanice complexe

A / IF

40 

 

 

 1    2

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului

A / IF

19 

 

 

 1      2

Inginerie energetică

Sisteme energetice informatizate

A / IF

60

25 

 

 4

 

2

       2

Inginerie aerospațială

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială

A / IF

30

17 

 

 

2

 

   2

Total locuri Master

290

 130

 

25 

 

 10

 

 10

10 

 

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de Master, sesiunea Iulie 2023

Încrierea candidaţilor

Afișarea candidaților înscriși

Desfăşurarea probelor de concurs (oral/probe de aptitudini)

Afişare rezultate parţiale

Confirmarea locurilor (plata taxei de înma­­tri­culare prin platforma de admitere sau la casieria universității, dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)

Afişare Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocupate după redis­tri­buire (depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi, plata primei tranșe de școlarizare 2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă, semnare contracte de școlarizare)

Redistribuirea locurilor neconfirmate/ Afișare rezultate finale

15.03-14.07.2023

15.07.2023

17.07.2023

19.07.2023

19-23.07.2023

24.07.2023

24-27.07.2023

28.07.2023

 

 

a. Dosarul de înscriere on-line va conține următoarele documente în format electronic:

a.1. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia

a.2. diploma de licenţă, sau dacă aceasta nu a fost încă emisă de către facultatea candidatului, se poate încărca o adeverinţă tip din care să rezulte absolvirea şi promovarea examenului de licență, menţionându-se media generală de la licență şi mediile obţinute în anii de facultate, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma

a.3. suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE 2023, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat

a.4. certificatul de naştere

a.5. cartea de identitate

a.6. certificatul de căsătorie (în cazul în care candidatul și-a schimbat numele în urma căsătoriei)

a.7. declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (DOC, PDF)

a.8. adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie) care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare

a.9. dovada achitării taxei de admitere (înscriere). Plata se poate face în unul din conturile următoare:
     *RO48BRDE170SV46910431700 - on-line prin modulul de admitere https://www.ucv.ro/admitere/

     *RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu

    Valoarea unică a taxei de înscriere la nivelul facultății este de 150 RON (pentru orice domeniu de studii ales și indiferent de numărul de domenii alese).

a.10. acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverințe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariații ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovada de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare);

a.11. pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;

a.12. eseul motivational

Nota: Fiecare document scanat și încarcat pe platforma on-line va avea semnatura candidatului și mențiunea "copie conform cu originalul:

 

b. Dosarul de înscriere în format fizic (se depune la Facultatea la care a fost admis candidatul în perioada  24-27.07.2023 ) va conţine:

b.1. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia, în original

b.2. diploma de licenţă, sau dacă aceasta nu a fost încă emisă de către facultatea candidatului, se poate încărca o adeverinţă tip, în original

b.3. suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE 2023, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat, în original

b.4. certificatul de naştere, în copie xerox și original

b.5. cartea de identitate, în copie xerox și original

b.6. certificatul de căsătorie (în cazul în care candidatul și-a schimbat numele în urma căsătoriei), în copie xerox și original

b.7. declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (DOC, PDF), în original

b.8. adeverinţa medicală tip M.S., în original

b.9. acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în original (daca este cazul);

b.10. trei fotografii 3/4 pentru constituirea dosarului;

b.11. angajamentul semnat al candidatului (DOC, PDF);

b.12. fişa de înscriere (completata online, se descarca deja completată de pe platforma https://evstud.ucv.ro);

b.13. contractul de studii, va fi semnat la inmatriculare în doua exemplare;

b.14. dovada achitarii taxei de înmatriculare, de 150 lei, se va folosi una dintre modalitatile de plata:

b.15. eseul motivational

OBS. Toate documentele se pun intr-un DOSAR PLIC din carton.

     *RO48BRDE170SV46910431700 - on-line https://www.ucv.ro/admitere/

     *RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu

    Taxa de școlarizare pentru candidații admiși la studii cu taxă este de 5000 de lei în anul universitar 2023-2024.

 

Persoane contact

* Sirbu IOANA (Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice), 0786611744, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

* Eugen SUBȚIRELU (Sisteme electromecanice complexe, Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului), 0723430730, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

* Mihai MIRCEA (Sisteme energetice informatizate), 0723755444, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

* Jenica CORCĂU (Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială), 0735553569, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Evaluarea candidaţilor Master

Facultatea va organiza concurs de admitere la master pe bază de eseu motivațional evaluat cu admis/respins. Calculul mediei generale de admitere se va face ca medie aritmetică între media generală de licență și media anilor de studii de licență.

Criterii de departajare pentru medii egale:  Nota la proba de „Evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate”  din cadrul examenului de diplomă.

Recomandări pentru conţinutul eseului motivațional:
- Numele candidatului;
- Date de contact;
- Universitatea şi programul de studii de licenţă absolvit;
- Titlul proiectului de diplomă şi o foarte scurtă descriere a conţinutului acestuia (în câteva rânduri);
- Locul de muncă (după caz): societatea şi poziţia ocupată;
- Motive care au stat la baza alegerii programului de master
Precizări:
- Conţinutul recomandat nu este limitativ.
- Confidenţialitatea datelor înscrise în document este asigurată întrucât la conţinutul lui au acces numai membrii Comisiei de admitere.

 

Informaţii suplimentare

Metodologie Master

Ghidul candidatului la facultate

Anunț pentru candidații interesați de cazare în căminele universității

IMPORTANT - prelucrarea datelor personale ale candidaților/studenților