ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: înscrierea la Universitatea din Craiova / Facultatea de Inginerie Electrică, în sesiunea IULIE 2021 se face exclusiv online, prin accesarea platformei de admitere disponibilă la adresa: https://evstud.ucv.ro/

 • Ghid inregistrare cont nou: detalii 
 • Tutorial on-line de utilizare a platformei de admitere: aici

În completare, în această secţiune, vă oferim informaţii despre:

 • Ghidul candidatului la facultate (aici
 • Oferta facultăţii (aici)
 • Acte necesare înscrierii (aici)
 • Documente utile (aici)
 • Calendarul înscrierii, examenele și graficul confirmării locurilor (aici)
 • Numărul de credite obţinute la absolvire (aici)
 • Acreditare programe de studii (aici)
 • Taxa de înscriere (aici)
 • Evaluarea candidaților (aici)
 • Persoane contact (aici)
 • IMPORTANT - prelucrarea datelor personale ale candidaților/studenților (aici)

 _______________________________________________________________________

Persoane contact

Mihăiță LINCĂ (Electromecanică, Electromecanică Frecvență Redusă)

 • mihaita.linca @ edu.ucv.ro
 • 0744762336

Dan STANESCU (Inginerie Electrica si Calculatoare)

 • dan.stanescu @ edu.ucv.ro
 • 0720.063.944

Cristian BRATU (Ingineria Sistemelor Electroenergetice)

 • cristian.bratu @ edu.ucv.ro
 • 0723.755.444

Cristian VLADU (Informatică Aplicată în Inginerie electrică)

 • cristian.vladu @ edu.ucv.ro
 • 0728148258

Mihai LUNGU (Echipamente si Instalatii de Aviatie)

 • mihai.lungu @ edu.ucv.ro
 • 0744.344.529

Google meet

Link meet https://meet.google.com/lookup/geemk54nbx?authuser=0&hs=179

 _______________________________________________________________________

 INFORMAȚII importante relative la prelucrarea datelor personale ale candidaților și studenților
Datele personale ale candidaților/studenţilor pe care le deţine Universitatea din Craiova vor fi folosite doar în interes legitim conform art. 6, alin. 1 lit. c), d), si e) din Regulamentul UE 679/2016, ele vor fi protejate şi securizate şi arhivate conform Regulamentului UE 679/2016 şi legislaţiei naţionale. De asemenea, datele personale pe care le deţine UCV nu vor fi transferate, dezvăluite către terţi, decât in scopurile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016.

Datele personale ale studenţilor vor fi raportate nominal la MEN prin UEFISCDI.

  _______________________________________________________________________

 OFERTA noastră
SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2021

Pentru sesiunea de admitere la facultate din IULIE 2021, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Electromecanică, Mediu și Informatică aplicată, propune la concurs locuri pentru următoarele domenii şi programe de studii:

Domeniul Inginerie Electrică, cu trei programe de studii:

Domeniul Inginerie Energetică, cu un program de studiu:

Domeniul Inginerie Aerospațială, Autovehicule, Transporturi, cu un program de studiu:

 _______________________________________________________________________

EVALUAREA candidaţilor
Selecţia candidaţilor la examenul de admitere IULIE-SEPTEMBRIE 2021 pentru domeniile de studii disponibile în cadrul departamentului facultății (listate mai jos) se va face după cum urmează. Vă invităm să citiți cu atenție aceste modalități de admitere:

Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare pentru medii egale:  Nota obţinută la proba de limba română la Examenul de Bacalaureat.

 OBS: Prin depunerea on-line a dosarului de înscriere, candidații pot opta pentru mai multe domenii de studii din cadrul Facultății de Inginerie electrică.

 _______________________________________________________________________

ACTE necesare înscrierii
Înscrierea candidaților se va face on-line. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prezentate in cele ce urmeaza si prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat al Universității din Craiova, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 1 din 22.01.2020, semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

 • Fişa de înscriere (se completează online);
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, dacă nu au primit diploma de bacalaureat, o adeverinţă din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, şi în care să se menţioneze media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul ca nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
 • Certificatul de naştere
 • Cartea de identitate
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie) care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;
 • Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere (https://www.ucv.ro/admitere/). Plata se poate face în unul din conturile următoare:
  • RO48BRDE170SV46910431700 - on-line prin modulul de admitere de mai sus
  • RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghiseu
 • Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (modelul se gaseste aici);
 • Angajamentul semnat al candidatului (modelul se găsește aici);
 • Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverințe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariații ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovada de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare);
 • Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;
  SUPLIMENTAR (numai pentru studenţii sau absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii):
  • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studii
  • Diploma de absolvire sau de licenţă, în original - pentru absolvenţi.

 _______________________________________________________________________

CREDITE obţinute
Pentru toate cele trei programe de studii de mai sus, forma de învăţământ este de zi şi durează patru ani. Numărul de credite pentru fiecare program de studii este 240.

 _______________________________________________________________________

ACREDITARE programe de studii
Toate programele de studii ale facultății sunt acreditate de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

 _______________________________________________________________________

TAXA de înscriere
Taxa de înscriere la examenul de admitere la licenţă se achită on-line, prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere (https://www.ucv.ro/admitere/)

Valoarea unică a taxei de inscriere la nivelul facultatii este de 100 RON (pentru orice domeniu de studii ales si indiferent de numarul de domenii alese).

Taxa de înmatriculare este de 150 de lei.

Taxa de școlarizare pentru candidații admiși la studii cu taxă este de 3000 de lei în anul universitar 2020-2021.

 _______________________________________________________________________

DOCUMENTE utile
Rezumatul documentelor utile pentru candidați poate fi consultat în lista următoare::

 • Actele necesare înscrierii - aici
 • Angajamentul candidatului - aici
 • Declarația candidatului relativă la opțiunea BUGET sau TAXĂ - aici
 • Calendarul înscrierii, examenele și graficul confirmării locurilor - aici
 • Lista programelor de studiu ale facultății I.E.. - aici
 • Anunț pentru candidații interesați de cazare în căminele universității - aici

  _______________________________________________________________________

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ONLINE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ADMITERE 2021

Documentele scanate necesare pentru înscrierea online sunt:

 1. Fişa de înscriere (se va completa online pe platforma de admitere a Universității din Craiova)
 2. Diploma de bacalaureat şi foia matricolă (pentru diplomele însoţite de foia matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenţii de liceu din promoţia 2020/2021 pot prezenta, dacă nu au primit diploma de bacalaureat, o adeverinţă din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, şi în care să se menţioneze media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul ca nu a fost eliberată diploma de bacalaureat
 3. Certificatul de naştere
 4. Cartea de identitate
 5. Certificatul de căsătorie (doar dacă este cazul)
 6. Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie) care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;
 7. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere (https://www.ucv.ro/admitere/)
 8. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (modelul se gaseste pe site-ul web al facultății/secțiunea admitere licență);
 9. Angajamentul semnat al candidatului (modelul se gaseste pe site-ul web al facultății/secțiunea admitere licență);
 10. Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverințe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariații ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovada de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare);
 11. Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;
 12. SUPLIMENTAR (numai pentru studenţii sau absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare)
  • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de stud
  • Diploma de absolvire sau de licenţă, în original - pentru absolvenţi.

ATENȚIE: Înscrierea candidaţilor se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor semnate (unde este cazul) şi scanate. Fac excepţie de la această regulă fotografiile tip 3cm/4cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activităţii didactice. Fiecare candidat îşi asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat şi încărcat va avea semnătura candidatului şi menţiunea „copie conform cu originalul”. Când aveți neclarități, vă invităm să luați legătura cu comisia de admitere.

 _______________________________________________________________________

Calendarul înscrierii, examenele și graficul confirmării locurilor

Sesiunea IULIE 2021

 • Perioada de înscriere a candidaților: 8 - 14 iulie
 • Afișare rezultate parțiale: 17 iulie
 • Confirmarea locurilor pentru candidații admiși: 18-23 iulie
 • Redistribuirea locurilor neconfirmate: 24 iulie
 • Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 25-29 iulie
 • Afișare rezultate finale: 30 iulie

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

 • Perioada de înscriere a candidaților: 06 - 12 septembrie
 • Afișare rezultate parțiale: 14 septembrie
 • Confirmarea locurilor pentru candidații admiși: 15-18 septembrie
 • Afișare rezultate actualizate: 20 septembrie
 • Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire:21-24 septembrie
 • Afișare rezultate finale: 25 septembrie

 _______________________________________________________________________

CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 PENTRU STUDENȚII ADMIȘI LA CICLUL DE LICENȚĂ

În perioada 28 iulie – 10 august, se pot depune cererile de precazare în căminele Universității din Craiova la sediul Convenției Organizațiilor Studențești (COS), strada Petre Ispirescu, nr. 107H, Căminul 6, sala 001 (parter). Studenții care și-au confirmat locul la facultate sunt așteptați să își depună cererea de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 - 16:00.