Regulament de examinare şi notare a studenţilor

Art.1. Examinarea reprezintă acţiunea de evaluare a cunoştinţelor dobândite de student în cadrul unei discipline. Cunoştinţele predate sunt indicate în fişa disciplinei, întocmită de titular şi aprobată de directorul de departament.
Prin examinare vor fi cuantificate sub formă numerică printr-o singură notă întreagă, de la 10 la 1, gradul în care studentul şi-a însuşit cunoştinţele, noţiunile, tehnicile de lucru predate şi măsura în care este capabil să le utilizeze în activitatea proprie.
Nota minimă de promovare este nota 5.

 

Art.2. Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întreg parcursul studiilor, în cadrul seminariilor, al lucrărilor practice, verificărilor, proiectelor precum şi prin examene. Evaluarea finală şi înscrierea notei în catalogul de disciplină se realizează numai în cadrul celor trei sesiuni (de iarnă, de vară şi de toamnă) stabilite în conformitate cu structura anului universitar. Consiliul Facultăţii poate stabili sesiuni excepţionale.

Art.3. În cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică se practică două tipuri de examinare: examen şi verficare pe parcurs. Indiferent de forma de evaluare utilizată, examinarea tuturor studenţilor la o disciplină trebuie să fie uniformă, atât din punctul de vedere al dificultăţii, cât şi din punctul de vedere al numărului subiectelor chestionate. Examinarea trebuie să urmărească a stabili volumul şi calitatea cunoştinţelor acumulate de student din materia predată la disciplina la care susţine evaluarea, capacitatea sa de orientare şi sinteză şi, în mod deosebit, aptitudinea lui de utilizare creativă şi independentă a cunoştinţelor în diverse aplicaţii.

Art.4. Examinarea poate fi sub formă de probă scrisă, orală, orală şi scrisă, orală şi probă practică, scrisă şi probă practică, sau orală, scrisă şi probă practică. Modul de susţinere a examinărilor finale – scris, oral, scris şi oral – precum şi ponderea fiecărei probe în nota finală sunt specificate în fişa disciplinei şi se aduc la cunoştinţa studenţilor, prin afişare, până la data de 15 octombrie. Prin alegerea modalităţii de desfăşurare a evaluării se urmăreşte în primul rând cointeresarea studenţilor în realizarea unui grad cât mai ridicat de pregătire profesională.

Art.5. Examenele şi verificările pe parcurs se desfăşoară în faţa unei comisii alcătuite din cel puţin două cadre didactice: cadrul didactic care a predat cursul şi cel care a condus seminarul şi/sau activitatea de laborator/proiect. În cazul în care titularul de curs a condus şi aplicaţiile, directorul de departament va numi un al doilea cadru didactic în comisie. Membrii comisiei vor semna toate colile folosite de student pe parcursul examinării (coli de examen, ciorne etc.)

Art.6. Dreptul participării la examen, dacă disciplina este prevăzută cu examen, sau la ultima lucrare de verificare, dacă disciplina este prevăzută cu verificare pe parcurs şi, implicit, promovarea disciplinei respective, este condiţionat de :
- îndeplinirea condiţiilor de prezenţă prevăzute în legile în vigoare, regulamentele Universităţii din Craiova sau impuse de Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică;
- promovarea proiectului în cazul disciplinelor prevăzută cu proiect.

Art.7. Admiterea participării la orice probă de examinare se face numai după verificarea carnetului de student, vizat pe anul universitar în curs de secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică.

Art.8. Ziua, ora şi locul susţinerii examenelor se aprobă de către Decan la propunerea grupelor de studenţi şi cu acordul cadrului didactic titular şi al decanului de an
Calendarul examenelor se întocmeşte pe grupe sau pe ani de studii şi se aduce la cunoştinţa studenţilor cu cel puţin o lună înaintea începerii sesiunii de examene.
Programarea examinărilor pentru sesiunea din toamnă va fi afişată până la încheierea sesiunii de vară.
În sesiunile de iarnă şi de vară, între două examinări succesive trebuie să se prevadă un interval de cel puţin trei zile. În nicio sesiune nu se admite susţinerea a mai mult de un examen într-o zi.
În vederea examinării fiecare disciplină va fi programată o singură dată, pentru o formaţie de studiu, într-o sesiune. Se interzice examinarea de mai multe ori a unui student la o disciplină în aceeaşi sesiune.
De regulă nu se admite depăşirea orei 20 pentru examinare, indiferent de modul de desfăşurare a acesteia. În cazuri excepţionale (IFR şi master), decanul poate aproba, la solicitarea cadrului didactic titular, depăşirea orei 20.
De regulă, nu se pot programa, în aceeaşi zi şi la aceeaşi disciplină, mai mult de două grupe la examenele scrise, respectiv o grupă la examenele orale. În situaţii bine motivate, în funcţie de numărul de studenţi care trebuie examinaţi, cadrul didactic titular de disciplină poate aviza, iar decanul facultăţii poate aproba programarea pentru examinare a mai multor grupe de studenţi în aceeaşi zi, cu obligaţia încadrării în intervalul orar de examinare precizat şi a termenului de anunţare a rezultatului (art.17).
În cazuri excepţionale, studentul care, din motive obiective, nu se poate prezenta la examinarea programatǎ pentru grupa sa, poate solicita conducerii facultăţii, cu acordul cadrului didactic titular, reprogramarea examinării cu altă grupă, în aceeaşi sesiune.

Art.10. Consiliul facultăţii poate aproba, la cererea studentului, în situaţii speciale (studenţi beneficiari ai unor burse de studiu în străinătate cu date precise, concediu de maternitate etc.), susţinerea unor examene în afara sesiunilor programate, cu acordul cadrului didactic şi cu condiţia respectării celorlalte condiţii din regulament.

Art.11. Decanul poate aproba, în baza unei cereri individuale, reexaminarea în vederea măririi notei, la cel mult 3 discipline pe an, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ pentru anul de studii curent. Nu se admit reexaminări pentru mărirea notelor la discipline studiate în anii precedenţi. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta.
Reexaminările, în vederea măririi notei, se stabilesc după sesiunile programate, înaintea începerii noului an universitar. Nota se modifică numai în cazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială.

Art.12. Promovarea examenului (verificării pe parcurs) implică şi acordarea pachetului de credite, prevăzute pentru disciplina respectivă. Pachetul (numărul) de credite alocat unei discipline nu este divizibil.

Art.13. Studentul, care încearcă să promoveze examenul prin fraudă dovedită, va fi exmatriculat prin decizia Rectorului, la propunerea Biroului Consiliului Facultăţii. Studentul exmatriculat va putea solicita, după cel puţin un an calendaristic, reluarea studiilor începând cu anul de studiu în care a fost exmatriculat. Şcolarizarea se va desfăşura în regim de taxă, până la încheierea studiilor.

Art.14. Studentului care pleacă la studii, cu avizul decanului şi aprobarea Rectorului, la universităţi din străinătate, i se recunosc activităţile desfăşurate şi examenele susţinute, pe baza documentelor de studii emise de instituţiile de învăţământ universitar respective.
Recunoaşterea (echivalarea) examenelor şi a anilor de studii se face de către comisiile constituite la nivel de departament şi se aprobă de către decan.

Art.15. Contestaţiile studenţilor cu privire la modul de desfăşurare a examenelor şi verificărilor sau cu privire la modul de notare, se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Dacă se dovedeşte prin probe incontestabile că examinarea s-a desfăşurat neregulamentar sau studentul a fost apreciat incorect, Consiliul Facultăţii poate anula rezultatul examenului şi dispune o nouă examinare de către o comisie propusă de departament şi aprobată de Consiliul Facultăţii, formată din trei cadre didactice de specialitate (printre care, de regulă , titularul de disciplină) cu respectarea procedurilor de examinare prevăzute la disciplina respectivă.
Răspunsul la contestaţie trebuie comunicat studentului în maxim 7 zile de la depunerea acesteia.

Art.16 . În cazul disciplinelor la care evaluarea se face prin examen sau verificare pe parcurs, nota finală va avea mai multe componente:
- activitatea din timpul semestrului, cu o pondere de cel puţin 30% din nota finală, care include frecvenţa, activitatea la seminar şi/sau laborator, teme de casă etc. Cadrul didactic titular va preciza, în cadrul programei analitice a disciplinei, criteriile luate în considerare şi ponderea acordată fiecăruia dintre acestea;
- examinarea finală (pentru disciplinele prevăzute cu examen), respectiv lucrările de verificare (în cazul disciplinelor prevăzute cu verificare pe parcurs), cu o pondere care acoperă diferenţa până la 100% din nota finală; pentru disciplinele prevăzute cu examen, la care se susţin examene parţiale, cadrul didactic titular va stabili ponderile examenelor parţiale în examenul final.

Art.17. Evaluarea cunoştinţelor şi notarea la disciplinele evaluate prin examen se va face respectând următoarele prevederi:
a) la începutul semestrului cadrul didactic titular va prezenta studenţilor componentele şi modul de calcul al notei finale; dacă subiectele de la evaluarea finală nu au pondere egală, va fi anunţată şi ponderea fiecărui subiect;
b) cel mai târziu în ultima săptămână a semestrului cadrul didactic titular va prezenta studenţilor lista de subiecte completă şi lista minimală de subiecte, precum şi rezultatele fiecărui student pentru activitatea din timpul semestrului; lista minimală de subiecte va include subiecte de dificultate medie, numărul acestora reprezentând cel mult o treime din numărul subiectelor din lista completă; cele două liste de subiecte vor fi avizate de directorul de departament;
c) în funcţie de modul de desfăşurare a examenului (scris, oral, scris şi oral etc.) subiectele vor fi stabilite prin tragere la sorţi din mai multe variante (subiecte comune pe grupă) sau din mai multe bilete de examen (examen oral), aprobate de directorul de departament;
d) numărul total de subiecte pentru o variantă (în cazul probei scrise) sau numărul de subiecte de pe un bilet (pentru proba orală) se stabileşte în corelaţie cu numărul de ore alocate prin planul de învăţământ disciplinei respective: se recomandă cel puţin 1 subiect/oră de curs dar nu mai puţin de 2 subiecte şi nu mai mult de 3;
e) timpul de pregătire al studenţilor în cadrul examenului va fi de cel puţin 20 minute/subiect pentru examenele orale; durata examenelor scrise este de 1 până la 3 ore;
f) dacă disciplina are prevăzute ore de seminar, cel puţin unul dintre subiecte va fi o problemă, cu barem de timp; aceasta va fi rezolvată separat de subiectele teoretice şi, pe durata rezolvării, studenţii vor avea acces la sursele bibliografice necesare;
g) studentul optează pentru lista minimală sau completă de subiecte la începutul examenului sau imediat după extragerea şi consultarea biletului care conţine subiecte din lista completă;
h) în cazul examenelor scrise se vor extrage două seturi de subiecte, unul din lista completă şi cel de al doilea din lista minimală, studentul optând şi tratând unul din cele două seturi;
i) după susţinerea tuturor subiectelor, nota finală se va calcula conform formulei anunţate în prealabil;
j) în urma examenelor orale, notele finale se înscriu în catalogul de disciplină şi în carnetul de note al studentului la încheierea examenului; în urma evaluărilor prevăzute cu probă scrisă, rezultatele probei şi notele finale se comunică studenţilor prin afişare, iar notele finale se înscriu în catalogul de disciplină în termen de maximum 48 de ore de la susţinerea probei scrise; catalogul, completat şi semnat de toate cadrele didactice desemnate să participe la evaluare, se depune la secretariatul facultăţii cel mai târziu a doua zi după înscrierea rezultatelor.

Art.18. Evaluarea cunoştinţelor şi notarea la disciplinele prevăzute cu verificare pe parcurs, altele decât practica, se va face respectând următoarele prevederi:
a) la începutul semestrului cadrul didactic titular va prezenta studenţilor componentele şi modul de calcul a notei finale, numărul lucrărilor de verificare şi programarea acestora;
c) durata unei lucrări va fi de cel puţin 1 oră dar nu mai mult de 2 ore; lucrările se vor desfăşura în afara programului orar;
d) ultima lucrare de verificare va fi programată cel târziu în ultima săptămână a semestrului; dacă sunt programate mai multe lucrări de verificare, ponderea lor în nota finală se va stabili de către cadrul didactic titular proporţional cu volumul şi gradul de dificultate al materiei verificate;
e) rezultatele la fiecare dintre lucrările de verificare se comunică studenţilor prin afişare în termen de maximum 48 de ore de la susţinerea acesteia;
f) subiectele pentru fiecare lucrare de verificare vor fi stabilite prin tragere la sorţi din mai multe variante, aprobate de directorul de departament; fiecare variantă va conţine două seturi de subiecte, unul din lista completă şi cel de al doilea din lista minimală, studentul optând şi tratând unul din cele două seturi
g) dacă disciplina are prevăzute ore de seminar, cel puţin unul dintre subiecte va fi o problemă, cu barem de timp; aceasta va fi rezolvată separat de subiectele teoretice şi, pe durata rezolvării, studenţii vor avea acces la sursele bibliografice necesare;
h) neparticiparea unui student la o lucrare de verificare atrage considerarea lucrării respective cu valoarea 0 (zero) în nota finală;
i) odată cu afişarea notei la ultima lucrare de verificare cadrul didactic va comunica studenţilor, prin afişare, nota finală, obţinută conform algoritmului de calcul, prin rotunjire şi componentele acesteia; nota finală se înscrie în catalogul de disciplină; catalogul, completat şi semnat de toate cadrele didactice desemnate să participe la evaluare, se depune la secretariatul facultăţii cel mai târziu a doua zi după înscrierea rezultatelor;
j) dacă studentul nu îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art.6 nu i se va permite participarea la ultima lucrare de verificare şi nu i se va calcula nota finală, indiferent de rezultatele obţinute la celelalte componente ale acesteia sau la celelalte lucrări de verificare;
k) notele de promovare obţinute la anumite lucrări de verificare vor fi luate în considerare în sesiunile de restanţe;
l) susţinerea verificării în cadrul sesiunii de restanţe se va face printr-o probă unică, dar care va avea subiecte diferenţiate, în funcţie de lucrările de verificare nepromovate;
m) la cerere, nota finală va fi înscrisă în carnetul studentului.

Art.19. Evaluarea cunoştinţelor şi notarea la proiectele de an se face respectând următoarele prevederi:
a) la începerea semestrului, cadrul didactic care conduce activităţile de proiect comunică fiecărui student tema proiectului stabilită de comun acord cu titularul disciplinei la care este prevăzut proiectul; cu această ocazie studenţilor le sunt prezentate informaţiile referitoare la organizarea activităţii la proiect, programarea în cursul semestrului a etapelor de verificare, ponderea cu care vor fi luate în considerare la stabilirea notei finale notele obţinute la aceste etape şi notele acordate pentru calitatea participării la activităţi (frecvenţa, ritmicitatea lucrului, utilizarea tehnicilor moderne de calcul etc.) şi termenul de predare a proiectului; proiectele trebuie predate cu cel puţin 7 zile înainte de data încheierii semestrului în care proiectul este programat;
b) la fiecare etapă de verificare se evaluează şi se notează rezultatele şi soluţiile de proiectare ale fiecărui student;
c) după predarea proiectului, conducătorul de proiect verifică proiectul, marchează pe proiect greşelile, indică părţile care trebuie refăcute şi acordă o notă pe care o comunică studentului, împreună cu eventualele modificări pe care acesta este obligat să le facă pentru a obţine promovarea proiectului;
d) conducătorul de proiect, împreună cu titularul disciplinei la care este prevăzut proiectul, programează şedinţa de susţinere a proiectului, înainte de începutul sesiunii sau înainte de data programată pentru ultima lucrare de verificare la disciplina la care este prevăzut proiectul;
e) la şedinţa de susţinere a proiectului, la care poate participa şi titularul disciplinei la care este prevăzut proiectul, fiecare student prezintă proiectul propriu, indică elementele refăcute sau modificate pe baza observaţiilor făcute anterior de conducătorul de proiect şi răspunde la întrebările formulate; la finalul susţinerii, conducătorul de proiect, luând în considerare notele la toate etapele de verificare, îmbunătăţirile aduse de student proiectului după predare şi înainte de susţinere şi calitatea susţinerii, stabileşte nota finală la proiect pe care o înscrie în catalog şi în carnetul studentului ; catalogul se depune la secretariatul facultăţii cel mai târziu a doua zi după înscrierea rezultatelor;
f) studentul care nu promovează un proiect este obligat să-l refacă individual, să-l predea conducătorului de proiect şi să-l susţină sau să-l resusţină într-o sesiune ulterioară.

Art.20. Evaluarea cunoştinţelor şi notarea la practica se face respectând următoarele prevederi:
a) studenţii pot solicita să efectueze individual practica, prin depunerea la secretariatul facultăţii cu cel puţin o lună înainte de începerea acestei activităţi, a unei cereri în care precizează locul în care urmează să efectueze practica şi se angajează să respecte integral tematica prevăzută în programa analitică;
b) cu cel puţin două săptămâni înainte de data programată pentru începerea acestei activităţi, secretariatul facultăţii afişează locurile (organizaţiile economice, instituţiile etc.) în care fiecare grupă de studenţi urmează să efectueze activităţile de practică, departamentul care coordonează aceste activităţi, cadrele didactice coordonatoare de practică, pe formaţii de studiu, locul şi data la care se va susţine evaluarea cunoştinţelor;
c) în cursul efectuării practicii studenţii sunt obligaţi să fie prezenţi la locul de practică întreaga perioadă prevăzută pentru această activitate, să respecte prevederile specifice locului de practică, să urmărească tematica din programa analitică de practică şi să întocmească un caiet de practică care să reflecte activitatea desfăşurată şi cunoştinţele acumulate în cursul practicii; nerespectarea acestor cerinţe atrage neacordarea unei note de promovare la evaluare;
d) evaluarea pregătirii se susţine în faţa unei comisii formate din coordonatorul de practică, un cadru didactic desemnat de departamentul care coordonează practica şi, eventual, un reprezentant al organizaţiei economice sau instituţiei în care s-a efectuat practica; comisia verifică conţinutul şi calitatea elaborării caietului de practică al fiecărui student şi îi adresează întrebări privind cunoştinţele dobândite la practică; membrii comisiei, stabilesc prin consens nota acordată studentului, pe care coordonatorul de practică o înscrie în catalog şi în carnetul studentului; catalogul se depune la secretariatul facultăţii cel mai târziu a doua zi după înscrierea rezultatelor;
e) studentul care nu promovează practica este obligat să refacă individual activităţile neefectuate corespunzător, să refacă sau să completeze caietul de practică şi să susţină sau să resusţină evaluarea într-o sesiune ulterioară.