ŞCOALA DOCTORALĂ DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ENERGETICĂ (SD IEE) îşi desfăşoară activitatea în cadrul Școlii doctorale a Universității din Craiova - I.O.S.U.D,  Facultatea de Inginerie Electrică.
      Facultatea de Inginerie Electrică este una dintre cele mai vechi facultăţi ale Universităţii din Craiova, având de-a lungul timpului mai multe denumiri. Sub această denumire funcționează începând cu 1 octombrie 2011 și a rezultat prin unirea Facultăţii de Electrotehnică cu Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială.
      Dezvoltarea domeniului Inginerie Electrică în zona Olteniei este legată de înfiinţarea în zonă a unor întreprinderi mari la nivel naţional şi internaţional, ca spre exemplu Electroputere sau Întreprinderea de Utilaj Greu Craiova, urmată de apariția altor firme de profil, care aveau nevoie de specialişti cu înaltă calificare.

      Dezvoltarea producţiei de energie, cu preponderenţă în Oltenia, a condus la dezvoltarea domeniului „Inginerie energetică”, domeniu care are multe în comun cu domeniul „Inginerie electrică”. În acest context, necesitatea de a ţine pasul cu noutățile pe plan naţional şi internaţional a impus specializarea prin doctorat, în prima etapă pentru cadrele didactice care au predat la Facultatea de Electrotehnică şi, ulterior, pentru specialiştii din domeniul cercetării. Totodată, dezvoltarea unor tehnologii noi, a unor echipamente a căror proiectare/realizare/utilizare/depanare implică cunoştinţe din domenii multidisciplinare, a condus la dorinţa unor absolvenţi ai Facultăţii de Electrotehnică de a se perfecţiona, inclusiv prin doctorat, chiar dacă îşi desfăşurau activitatea în cadrul unor întreprinderi industriale sau în sfera serviciilor.

      Odată cu dezvoltarea industrială a zonei Olteniei, au apărut şi primii conducători de doctorat din domeniul tehnic (Prof. dr. doc. ing. Constantin Belea, Prof. dr. ing. Profir Degeratu, Prof. dr. ing. Aurel Câmpeanu şi Prof. dr. ing. Victor Saviuc). Trei dintre aceştia au coordonat doctoranzi în domeniul Ingineriei electrice – subdomeniul curenţilor tari: Prof. dr. ing. Profir Degeratu – specialist în Acţionări Electrice, Prof. dr. ing. Aurel Câmpeanu – specialist în Maşini Electrice Rotative, Prof. dr. ing. Victor Saviuc – specialist în Transformatoare Electrice.

      Imediat după 1990, au obţinut dreptul de a conduce doctorate o serie de cadre didactice contemporane cu primii conducători de doctorat din domeniul Ingineriei electrice: Prof. dr. ing. Silviu Puşcaşu (specialist în Supraconductibilitate şi Crioelectrotehnică), Prof. dr. ing. Grigore Cividjian (specialist în Fiabilitate şi Aparate Electrice), Prof. dr. ing. Gheorghe Floriganţă (specialist în Electrotehnologii şi Tehnologii neconvenţionale), Prof. dr. ing. Ion Cioc (specialist în Maşini Electrice şi Transformatoare). Aceştia, împreună cu conducătorii de doctorat care au dobândit această calitate înainte de 1989, au reprezentat prima generaţie care a pus bazele Şcolii Doctorale de Inginerie electrică de la Universitatea din Craiova, chiar dacă formal nu exista încă o formă de organizare la nivel instituţional.

     În mare parte formată de prima generaţie de conducători de doctorat craioveni, a apărut o a doua generaţie de conducători de doctorat. Membrii acestei generaţii fie au continuat tradiţiile Şcolii doctorale dezvoltate anterior (Prof. dr. ing. Alexandru Bitoleanu, Prof. dr. ing. Gheorghe Manolea), fie au coordonat doctoranzi într-un domeniu nou cu multe interferenţe cu domeniul Ingineriei electrice - Inginerie energetică (Prof. dr. ing. Ion Mircea). Celei de-a 2-a generaţii i s-a alăturat şi Prof. dr. ing. Petre-Marian Nicolae, cadru didactic la Facultatea de Inginerie Electrică Craiova, care a obţinut titlul de doctor inginer la Univesitatea Politehnică Bucureşti şi coordonează doctoranzi în domeniul Ingineriei electrice. Numeroşi ingineri care s-au perfecţionat prin doctorat şi au fost coordonaţi de domniile lor, îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii din Craiova sau în cercetare (ICMET Craiova, IPA CIFATT Craiova), ori în domeniul producției (de exemplu producţie de echipamente electrice, generare energie electrică, transporturi care utilizează sisteme de acţionare electrică etc.).

     Ariile de cercetare s-au diversificat, apărând noi direcţii: calitatea energiei/puterii; compatibilitate electromagnetică, reţele inteligente; comanda sistemelor de acţionare electrică folosind tehnici moderne de comandă; noi sisteme de măsurare în sisteme mono- sau trifazate şi elaborare programe software cu aplicaţii în domeniile amintite anterior; noi sisteme/tehnologii de acţionare a mijloacelor de transport urban, feroviar şi maritim etc.

      Începând cu 2012, s-a trecut la o reorganizare pe domenii la nivel naţional, în urma căreia domeniile Inginerie electrică şi Inginerie energetică au fost afiliate la Şcoala doctorală de Ştiinţe tehnice la nivelul Universităţii din Craiova. Apoi, în anul 2015, domeniile s-au separat la nivelul facultăţilor din universitate, Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică şi Energetică (SD - IEE) apărând ca entitate distinctă. În cadrul acesteia putem vorbi de o a treia generaţie de conducători de doctorat: Prof. dr. ing. Sonia Degeratu, Prof. dr. ing. Sergiu Ivanov, Prof. dr. ing. Mihaela Popescu şi Prof. dr. ing. Sorin Enache.

      Fiind una dintre cele mai vechi Şcoli din Universitatea din Craiova, Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică şi Energetică se prezintă astăzi ca o entitate solidă, cu tradiţie îndelungată, dar şi integrată în noile evoluţii din domeniile electric şi energetic. Această şcoală îşi dovedeşte şi astăzi competenţele dobândite de-a lungul ultimilor 50 de ani prin corpul conducătorilor de doctorat, prin cercetările ştiinţifice de înalt nivel desfăşurate de doctoranzi, prin publicaţiile doctoranzilor şi ale conducătorilor de doctorat.