Programele de studii universitare de doctorat din cadrul Școlii doctorale de Inginerie Electrică și Energetică (SD-IEE) cuprind:

  • un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
  • un programul individual de cercetare ştiinţifică.

      Școala doctorală de Inginerie Electrică și Energetică pune la dispoziţia studenţilor-doctoranzi un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin cursuri și seminarii. Titularii de curs au calitatea de conducător de doctorat și gradul didactic de profesor în domeniul în care este înscris doctorandul.

      Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate asigură formarea de competenţe profesionale, precum şi a unor competenţe transversale, așa cum rezultă din fișele disciplinelor.

      Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se desfășoară în primul semestru al primului an de studii doctorale.

     Şcoala doctorală asigură accesul liber şi neîngrădit la programul de pregătire avansată tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale sau din cadrul altor şcoli doctorale.

     Organizarea programului de pregătire universitară avansată se face în conformitate cu legislația în vigoare, structura şi conţinutul acestui program fiind în acord cu prevederile Regulamentului şcolii doctorale.

     Programul de studii universitare avansate propriu Școalii doctorale de Inginerie Electrică și Energetică totalizează 30 de credite, evaluarea activității cuantificându-se prin notare și acordarea de credite transferabile. Rezultatul evaluării este înregistrat în programul Universităţii din Craiova de evidență computerizată a studenților de către Biroul de Studii Doctorale al IOSUD-UCV unde este înmatriculat doctorandul.

     Programul individual de cercetare ştiinţifică are ca obiectiv central elaborarea și susținerea publică a tezei de doctorat și presupune participarea studentului doctorand într-unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat.

     Activitatea din cadrul programului de cercetare științifică cuprinde un număr de credite transferabile stabilit la nivelul școlii doctorale, astfel încât împreună cu creditele transferabile acordate pentru parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate să totalizeze minim 180 de credite.

     Activitățile creditate pe parcursul programului de cercetare științifică sunt: susținerea rapoartelor de cercetare științifică, dacă au fost evaluate cu unul dintre calificativele: Foarte bine, Bine, Satisfăcător; participarea la conferințe, articolele publicate, alte activități stabilite de către școala doctorală prin planul de învățământ.

     Programul de cercetare științifică cuprinde cel puțin trei rapoarte de cercetare științifică, prezentate consecutiv la un interval de cel mult 12 luni.

     Rezultatele susținerii rapoartelor de cercetare științifică sunt înregistrate în programul computerizat de evidență a studenților de la Universitatea din Craiova.

     La finele programului de cercetare științifică, studentul doctorand pune la dispoziția conducătorului științific și a comisiei de îndrumare teza de doctorat în format electronic, cu cel puțin o lună inainte de susținerea sa efectivă în fața acestora.