Programul de studii

Echipamente și Instalații de Aviație (EIA) pregătește ingineri în domeniul Ingineriei Aerospațiale, direcționat spre echipamente și sisteme specifice aviației, ambarcate sau de la sol, dar oferă și deschideri spre domenii înrudite, cum ar fi Ingineria Transporturilor (autovehicule rutiere, vehicule feroviare, nave maritime și fluviale) ori spre domeniul mai larg al automatizărilor.

În acest scop, disciplinele predate studenților sunt adecvat distribuite și corelate, planul de învățământ conținând: discipline fundamentale (de pregătire inginerească de bază), discipline specifice domeniului aerospațial (construcția aeronavelor și motoarelor, mecanica aparatelor de zbor ș.a) și discipline de specialitate (automatizări la bordul aparatelor de zbor, calculatoare de bord, navigație și dirijare, piloți automați, instalații electroenergetice de bord, echipamente, instalații și sisteme hidropneumatice etc). Activitățile didactice, permanent îmbunățățite și corelate cu cerințele specifice ale pieței forței de muncă, sunt completate de activități de laborator și de proiectare asistată de calculator, dar și de perioade de practică.

Formarea absolvenţilor

Grupul de laboratoare de Inginerie Aerospațială, destinat atât pregătirii studenților, cât și cercetării fundamentale și aplicative, conține peste 100 de platforme de laborator, majoritatea asistate de calculator. Laboratorul dispune de patru aeronave (una supersonică, una de pasageri și două de antrenament) integrate organic în lucrările de laborator, două motoare de avion funcționale, un tunel aerodinamic subsonic, precum și de peste 20 de calculatoare (stații de lucru) destinate instruirii studenților și activităților de cercetare-proiectare.

Ansamblul de activități de formare a absolvenților urmărește ca aceștia să dobândească abilități și competențe generale și specifice, cum ar fi:

 • utilizarea conoștințelor fundamentale de ingineria în aplicații diverse în domeniu și în domenii conexe;
 • proiectarea și simularea asistată de calculator a echipamentelor și sistemelor de bord sau de la sol;
 • exploatare, mentenanță, diagnosticare defecte, testare echipamente și sisteme ambarcate sau de la sol;
 • management complex proiecte și/sau activități tehnico-economice;
 • activități didactice în învățământul preuniversitar sau profesional;
 • utilizarea surselor informaționale și a resurselor de comunicare și de formare profesională atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională.

Absolvenții programului de studii de licență EIA pot urma cursurile programului de studii de Master „Sisteme complexe pentru Inginerie Aerospațială” (SCIA) din cadrul Facultății de Inginerie Electrică a Universității din Craiova, iar absolvenții cursurilor acestui ciclu au posibilitatea de a efectua studii de doctorat în domeniul Inginerie Aerospațială.

Ocupaţii posibile pentru absolvenţi

 • Inginer de proiectare/producție/exploatare echipamente și instalații, automatizări, calculatoare de bord pentru aparate de zbor;
 • Inginer de proiectare/producție/exploatare echipamente și instalații pentru alte categorii de vehicule (terestre, navale) și/sau automatizări;
 • Inginer de cercetare în domeniul ingineriei aerospațiale, sau în domenii conexe (automatizări, instalații electrice, electromecanice, hidropneumatice);
 • Controlor de trafic aerian; inginer de exploatare/întreținere echipamente specifice (dirijare, radionavigație, radiolocație) de la sol;
 • Profesor de specialități tehnice în învățământul preuniversitar sau profesional;
 • Inginer de bord/navigator de bord pentru aeronave de pasageri;
 • Inginer pilot de încercare (numai pentru deținătorii unui brevet de pilot);
 • Inspector de specialitate în transporturi (în particular în transporturi aeriene);

Angajatori posibili

 • Societăți comerciale producătoare de aparate de zbor și/sau subansamble și echipamente pentru aparate de zbor;
 • Societăți comerciale producătoare de automobile, nave, material rulant feroviar și/sau echipamente și subansamble pentru acestea;
 • Companii de transport aerian; companii de transport terestre;
 • Unități militare de aviație sau din sistemul național de apărare a teritoriului (rachete, radiolocație, supravegherea teritoriului);
 • Agenții/instituții cu atribuțiuni în domeniul navigației, dirijării și siguranței zborului/ transportului aerian/transporturilor;
 • Instituții de învățământ.

Forma de învăţământ cursuri cu frecvenţă (zi)
Durata studiilor 4 ani
Mod de finanţare buget şi taxă
Documente eliberate la absolvire

 • Diploma de inginer însoţită de Suplimentul la diplomă în format european;
 • Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba străină studiată.

Lista Discipline