Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:

Dosarul de înscriere on-line va conține următoarele documente în format electronic:

* diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenţii de liceu din promoţia 2021/2022 pot prezenta, dacă nu au primit diploma de bacalaureat, o adeverinţă din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, şi în care să se menţioneze media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul ca nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

* certificatul de naştere

* cartea de identitate

* certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

* declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (descarcă);

* adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie) care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;

* dovada achitării taxei de admitere (înscriere). Plata se poate face în unul din conturile următoare:
     **RO48BRDE170SV46910431700 - on-line prin modulul de admitere https://www.ucv.ro/admitere/

     **RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu

Valoarea unică a taxei de înscriere la nivelul facultății este de 150 RON (pentru orice domeniu de studii ales și indiferent de numărul de domenii alese).

* acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din aceste instituții; adeverințe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ pentru salariații ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovada de la Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare);

* pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;

* SUPLIMENTAR (numai pentru studenţii sau absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii):

     **Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studii    

     ***Diploma de absolvire sau de licenţă, în original - pentru absolvenţi.

(Nota: Fiecare document scanat și încarcat pe platforma on-line va avea semnatura candidatului și mențiunea "copie conform cu originalul.

 

Dosarul de înscriere în format fizic (se depune la Facultatea la care a fost admis candidatul în perioada 20-22.07.2022) va conţine:

* diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original;

* cartea de identitate (copie xerox și original);

* certificatul de căsătorie (dacă este cazul, copie xerox și original);

* declaratie pe proprie raspundere în original;

* adeverinţa medicală tip M.S. în original;

* acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în original (daca este cazul);

* trei fotografii 3/4 pentru constituirea dosarului;

* angajamentul semnat al candidatului (descarcă);

* fişa de înscriere (completata online, se descarca deja completată de pe platforma https://evstud.ucv.ro);

* contractul de studii va fi semnat la inmatriculare în doua exemplare;

* dovada achitarii taxei de înmatriculare, de 150 lei, se va folosi una dintre modalitatile de plata:

     **RO48BRDE170SV46910431700 - on-line https://www.ucv.ro/admitere/

   **RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu

Taxa de școlarizare pentru candidații admiși la studii cu taxă este de 4000 de lei în anul universitar 2022-2023.

Notă: Fiecare document scanat și încărcat pe platforma on-line va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.