Regulament de examinare şi notare a studenţilor

Art.1. Examinarea reprezintă acţiunea de evaluare a cunoştinţelor dobândite de student în cadrul unei discipline. Cunoştinţele predate sunt indicate în fişa disciplinei, întocmită de titular şi aprobată de directorul de departament.
Prin examinare vor fi cuantificate sub formă numerică printr-o singură notă întreagă, de la 10 la 1, gradul în care studentul şi-a însuşit cunoştinţele, noţiunile, tehnicile de lucru predate şi măsura în care este capabil să le utilizeze în activitatea proprie.
Nota minimă de promovare este nota 5.