PLAN STRATEGIC
2016-2020

Prezentul Plan strategic defineşte principalele direcţii de acţiune asumate de Facultatea de Inginerie Electrică, având ca principală referinţă Planul strategic al Universităţii din Craiova pentru perioada 2016-2020.
Planul strategic al Facultăţii de Inginerie Electrică respectă Carta Universităţii din Craiova şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

1. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE FACULTĂŢII

1.1. Misiune
Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică constă în formarea de specialişti cu competenţe superioare în domeniile de studiu în care şcolarizează la cele trei niveluri: licenţă, masterat şi doctorat, în conformitate cu cerinţele actuale ale angajatorilor, precum şi dezvoltarea de cercetări teoretice şi aplicative de înalt nivel.
Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică este orientată pe următoarele direcţii principale:
1. Formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti, care să facă faţă provocărilor şi cerinţelor unei economii moderne şi care să dispună de abilităţi manageriale care să le permită să gestioneze resurse materiale şi umane;
2. Promovarea calităţii în învăţământul superior, prin implementarea unui sistem de management al calităţii care să asigure competenţele teoretice şi transversale specifice fiecărui program de studii şi respectarea standardelor de calitate pentru un învăţământ superior de calitate;
3. Actualizarea continuă a programelor de studii pentru a răspunde cerinţelor pieţei forţei de muncă;
4. Formarea de competenţe în cercetarea fundamentală şi aplicativă, în vederea îmbogăţirii patrimoniului ştiinţific şi pentru dezvoltarea capacităţilor şi performanţelor profesionale;
5. Dezvoltarea componenţelor componentelor civică şi culturală, care îşi pun amprenta asupra organizării vieţii sociale din spaţiul universitar, astfel încât acesta să devină un centru consacrat de pregătire academică, de educaţie şi de cercetare ştiinţifică, cu efecte puternice asupra creşterii nivelului de dezvoltare socială şi economică, de civilizaţie şi cultură în regiunea de Sud-Vest a României;
6. Misiunea de promovare a valorilor europene în domeniile ştiinţific, cultural şi educaţional, prin cooperare academică internaţională, realizarea schimburilor reciproce de studenţi şi cadre didactice în spaţiul european al cunoaşterii.

1.2. Obiective
Pentru realizarea misiunii asumate, Facultatea de Inginerie Electrică îşi propune următoarele obiective:
1. Perfecţionarea continuă a planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a metodelor de predare, în concordanţă cu strategia şi standardele de calitate naţionale şi internaţionale şi crearea condiţiilor care să permită studenţilor obţinerea de competenţe cerute pe piaţa forţei de muncă;
2. Dezvoltarea şi modernizarea permanentă a bazei materiale aferentă procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică;
3. Asigurarea unităţii între procesul didactic, cercetarea ştiinţifică şi activitatea practică;
4. Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ preuniversitar;
5. Constituirea şi consolidarea unui corp profesoral bine pregătit profesional, selectat prin concursuri, pe baza unor criterii riguroase;
6. Dezvoltarea specifică, în anumite direcţii, de aprofundare a unor domenii ştiinţifice de tradiţie, dar şi de lărgire a caracterului interdisciplinar cu altele noi;
7. Participarea comunităţii universitare la programe locale, naţionale şi internaţionale iniţiate şi dezvoltate pentru învăţământul superior;
8. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, de proiectare, tehnologică, de fabricaţie, consultanţă şi expertiză;
9. Permanentizarea acţiunilor de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice prin sesiuni, simpozioane, contracte de cercetare ştiinţifică şi creşterea vizibilităţii internaţionale, prin diseminarea rezultatelor cercetărilor întreprinse de cadrele didactice şi studenţii (cu precădere masteranzi şi doctoranzi) Facultăţii de Inginerie Electrică;
10. Editarea unor lucrări de specialitate sau conexe domeniilor de interes universitar, pe plan didactic şi ştiinţific, în funcţie de cerinţele practicii economico-sociale, zonale şi naţionale;
11. Perfecţionarea continuă a pregătirii cercetătorilor, prin programe de doctorat, postdoctorat şi stagii de specializare în ţară şi străinătate, promovarea relaţiilor de cooperare naţională şi internaţională în domeniul cercetării cu alte universităţi;
12. Implementarea principiilor de management al calităţii;
13. Îmbunătăţirea indicatorilor de calitate în concordanţă cu standardele ARACIS;
14. Promovarea imaginii facultăţii în mijloace mass-media şi prin alte acţiuni specifice organizate în parteneriat cu instituţii de învăţământ preuniversitar (seminarii, expoziţii, concursuri ale elevilor etc.).

2. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Cercetarea ştiinţifică este o componentă prioritară a activităţii Facultăţii de Inginerie Electrică. Prin cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic facultatea îşi propune să contribuie, în condiţii de eficienţă economică, la progresul ştiinţelor inginereşti şi la formarea de specialişti cu înaltă calificare.
Strategia cercetării ştiinţifice la nivelul facultăţii se încadrează în strategia Universităţii din Craiova, în strategia naţională şi în contextul european şi mondial. Cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează activitatea de cercetare este Regulamentul privind organizarea şi coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică al UCv.
Activitatea e cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul centrelor de cercetare ale facultăţii acreditate de Senatul Universitar, la nivel de departament academic şi la nivel de laborator de cercetare.
Monitorizarea şi evaluarea activităţii de cercetare se face pentru fiecare an calendaristic şi se bazează pe indicatori de performanţă specifici sistemului naţional CDI, precum şi indicatori adaptaţi obiectivelor specifice ale prezentei strategii prevăzuți în fișa de evaluare anuală.
2.1. Obiective specifice
Pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor strategice ale facultăţii sunt vizate următoarele obiective specifice:

1. Întărirea colectivelor implicate în activitatea de cercetare.
2. Diversificarea colaborării cu alte colective de cercetare din universitate, ţară sau străinătate în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare interdisciplinare.
3. Dezvoltarea cercetării aplicative pentru a răspunde la solicitările agenților economici.
4. Valorificarea rezultatelor.

2.3. Direcţii de acţiune
- creşterea numărului de cercetători tineri, prin atragerea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activităţi de cercetare;
- integrarea studenţilor în colectivele de cercetare şi stimularea lor prin burse şi premii;
- menţinerea personalului performant în activităţi CDI după îndeplinirea vârstei de pensionare şi atragerea de cercetători cu experienţă din ţară şi străinătate;
- direcţionarea fondurilor atrase prin activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic pentru stimularea materială a cercetătorilor cu rezultate remarcabile;
- sprijinirea pregătirii şi perfecţionării cadrelor didactice tinere implicate în activităţi de cercetare, prin intermedierea de stagii în cadrul unor centre de cercetare din mediul academic şi economic;
- utilizarea eficientă a infrastructurii de cercetare existente;
- lărgirea accesului la infrastructuri de cercetare din ţară şi străinătate prin parteneriate cu agenţi economici şi instituţii de învăţământ şi cercetare;
- modernizarea bazei materiale prin achiziţionarea de echipamente şi materiale pentru cercetare de ultimă generaţie, folosind fonduri atrase prin activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic;
- consolidarea cercetării de excelenţă, extinderea ariei de activitate şi deschiderea de noi direcţii de cercetare;
- realizarea şi dezvoltarea colaborărilor în domeniul cercetării cu colective de specialişti din cadrul unor universităţi sau institute de cercetare de prestigiu din ţară şi străinătate;
- valorificarea rezultatelor ştiinţifice prin participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu, publicarea de lucrări în reviste cu factor de impact ridicat, editarea de cărţi în edituri naţionale şi internaţionale;
- valorificarea şi protejarea rezultatelor tehnologice prin brevete de invenţie;
- organizarea de manifestări ştiinţifice cu recunoaştere internaţională;
- editarea de publicaţii ştiinţifice periodice cu recunoaştere internaţională;
- creşterea numerică şi calitativă a propunerilor de granturi de cercetare în competiţiile naţionale şi internaţionale pentru atragerea de fonduri care să permită susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică;
- creşterea competitivităţii prin activităţi de cercetare interdisciplinară, colaborarea cu alte laboratoare şi centre de cercetare din structurile universităţii în proiecte comune;
- integrarea colectivelor de cercetare proprii în consorţii naţionale şi internaţionale de cercetare;
- realizarea de parteneriate de cercetare-dezvoltare cu agenţi economici şi organe ale administraţiei locale;
-dezvoltarea cercetării aplicative în cadrul INCESA prin orientarea temelor spre rezolvarea unor probleme solicitate de piaţă şi de colaboratorii din mediul socio-economic.

2.4. Domenii şi direcţii de cercetare
Cercetarea ştiinţifică este orientată pe domenii şi direcţii de cercetare. Domeniile prioritare de cercetare sunt:
- Energie;
- Mediu;
- Procese şi produse inovative în ingineria electrică;
- Inginerie asistată de calculator;
- Transporturi;
-Inginerie aerospaţială;
- Management industrial.

Principalele direcţii în care se va înscrie activitatea de cercetare ştiinţifică sunt:
- Sisteme de acţionare electrică cu convertoare statice cu eficienţă ridicată pentru aplicaţii diverse, inclusiv pentru transportul electric;
- Sisteme de conversie şi producere a energiei electrice din surse regenerabile şi managementul acestora;
- Eficienţa energetică a centralelor electrice, reţelelor şi consumatorilor;
- Compatibilitate electromagnetică şi calitatea energiei electrice la generatoare şi consumatori;
- Filtrare activă, pasivă, hibridă la consumatori din sistemul electroenergetic şi în staţii/substaţii de distribuţie;
- Instrumente CAD/CAE pentru ingineria electrică;
- Reţele electrice inteligente;
- Sisteme fluidice pentru aparate de zbor, sisteme de propulsie aerospaţială, sisteme de navigaţie şi dirijare aerospaţială;
- Instalaţii electrice şi sisteme de automatizare la bordul aeronavelor;
- Riscuri naturale şi managementul riscurilor naturale.
- Cercetări inter şi multidisciplinare care conţin componente încadrate în domeniile prioritare de cercetare.

3. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Strategia Facultăţii de Inginerie Electrică este determinată de cerinţele actuale privind integrarea în spaţiul european a învăţământului superior, compatibilizarea programelor de studii, dezvoltarea sistemului de credite transferabile ECTS, organizarea studiilor pe trei cicluri de pregătire, relansarea investiţiilor în învăţământul superior.
Procesul didactic desfăşurat în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică este organizat pe trei cicluri de pregătire care acoperă şase domenii de studiu:
a) Licenţă, cu durata studiilor de 4 ani, în domeniile:
- Inginerie electrică;
- Inginerie energetică;
- Inginerie aerospaţială;
- Ingineria mediului.
b) Masterat, cu durata studiilor de 2 ani, în domeniile:
- Inginerie electrică;
- Inginerie energetică;
- Inginerie aerospaţială.
c) Doctorat, cu durata studiilor de 3 ani, în domeniile:
- Inginerie electrică;
- Inginerie energetică.

Facultatea de Inginerie Electrică are capacitatea să asigure formarea continuă prin organizarea, în acord cu cerinţele pieţei, de cursuri post-universitare, de conversie profesională, de specializare sau perfecţionare.

3.1. Obiective specifice
Principalele obiective specifice ale activităţii didactice la nivelul facultăţii şi al programelor de studii sunt:
1. Îmbunătăţirea ofertei educaţionale
2. Promovarea unor programe educaţionale corelate cu piaţa muncii
3. Îmbunătăţirea actului educaţional
4. Utilizarea mecanismului de management al calităţii pentru creşterea performanţelor actului educaţional
5. Dezvoltarea ofertei facultăţii de programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă cerute de mediul socio-economic

3.2. Direcţii de acţiune
- Consolidarea programelor de studiu acreditate;
- Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele de pe piaţa muncii prin adaptarea planurilor de învăţământ aferente programelor de studiu existente şi prin iniţierea de programe noi;
- Introducerea de specializări cu predare în limbi de circulaţie internaţională pentru atragerea de studenţi străini şi pentru a permite mobilitatea studenţilor prin programe internaţionale;
- Diversificarea ofertei educaţionale (extinderea cursurilor opţionale, orientarea spre educaţia continuă, noi oferte la studii postuniversitare etc.).
- Extinderea parteneriatelor cu mediul de afaceri şi social în scopul corelării programelor educaţionale;
- Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu societăţi din mediul economic pentru desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor şi integrării rapide a acestora pe piaţa muncii.
- Îmbunătăţirea permanentă a planurilor de învăţământ pentru o mai bună adaptare la sistemul european de credita transferabile şi organizarea învăţământului pe cicluri;
- Corelarea programelor analitice în condiţiile noilor planuri de învăţământ şi pentru adaptarea la caracterul dinamic al dezvoltării economice şi tehnologice;
- Promovarea în procesul de învăţământ a tehnologiilor educaţionale moderne prin continuarea dotării sălilor de curs cu mijloace multimedia corespunzătoare;
- Elaborarea de materiale didactice şi asigurarea accesului studenţilor la acestea prin intermediul Bibliotecii universitare şi al tehnologiilor informatice;
- Reducerea gradului de încărcare a cadrelor didactice, ceea ce va conduce la creşterea calităţii procesului de învăţământ şi alocarea unui timp mai mare activităţii de cercetare ştiinţifică.
- Monitorizarea abandonului şcolar şi identificarea cauzelor acestuia;
- Monitorizarea promovabilităţii studenţilor;
- Sporirea eforturilor pentru reducerea abandonului şi îmbunătăţirea promovabilităţii;
- Perfecţionarea sistemului de autoevaluare internă la nivel de cadru didactic, departament şi facultate în contextul strategiei calităţii;
- Perfecţionarea sistemului de evaluare a nivelului de satisfacţie a studenţilor în contextul strategiei calităţii;
- Îmbogăţirea ofertei de formare continuă a facultăţii prin includerea de noi cursuri de formare destinate firmelor sau specialiştilor din domeniu.

4. STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI
Pornind de la principiul educaţiei centrate pe student, Facultatea de Inginerie Electrică acordă o importanţă deosebită acţiunilor care vizează formarea şi inserţia profesională a studenţilor. De asemenea, reprezentanţii studenţilor sunt implicaţi în activităţi decizionale care privesc direct calitatea actului educaţional. În acest context, Facultatea de Inginerie Electrică vizează următoarele obiective specifice:
- Asigurarea competenţelor specifice care asigură o pregătire profesională compatibilă cu noile cerinţe impuse de piaţa forţei de muncă;
- Comunicarea permanentă cu studenţii în domeniul didactic şi de cercetare ştiinţifică, creşterea numărului participanţilor la concursurile şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti sau la alte activităţi similare naţionale şi internaţionale;
- Asigurarea serviciilor de cazare în cămine studenţeşti în mod transparent;
- Asigurarea accesului la informare prin intermediul bibliotecii universitare şi al mijloacelor informatice;
- Oferirea de stagii de practică la societăţi partenere din mediul economic;
- Eficientizarea activităţii studenţilor în procesul de evaluare a cursurilor, seminarilor, lucrărilor practice şi a prestaţiei academice a cadrelor didactice;
- Sprijinirea organizării anuale a sesiunilor ştiinţifice studenţeşti;
- Implicarea studenţilor în acţiuni de promovare a facultăţii;
- Implicarea studenţilor în echipe de cercetare;
- Susţinerea studenţilor în accesarea de burse pentru mobilităţi internaţionale;
- Asigurarea transparenţei decizionale în toate deciziile care privesc comunitatea studenţească;
- Acordarea de burse de merit şi sociale;
- Participarea activă la adoptarea deciziilor prin reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii;
- Sprijinirea participării la concursuri studenţeşti;
- Sprijinirea organizaţiilor studenţeşti în care sunt implicaţi studenţii facultăţii;
- Flexibilizarea programului de lucru cu studenţii al secretariatului;
- Îmbunătăţirea sistemului de informare a studenţilor prin pagina web a facultăţii;
- Acordarea de sprijin şi consultanţă studenţilor pentru soluţionarea problemelor de orice natură;
- Atragerea de candidaţi prin intensificarea acţiunilor de promovare a facultăţii în licee cu profil tehnic.

5. BAZA MATERIALĂ
Facultatea de Inginerie Electrică deţine o infrastructură care permite desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare. Pentru îmbunătăţirea confortului în spaţiile de învăţământ şi pentru perfecţionarea activităţilor se impun o serie de măsuri care vizează atingerea următoarelor obiective specifice:
- reabilitarea termică a unor săli de curs şi seminar;
- recondiţionarea mobilierului unor săli pentru activităţi didactice;
- dotarea unor săli cu mijloace de predare moderne;
- igienizarea unor spaţii;
- recondiţionarea hidroizolaţiei;
- dotarea laboratoarelor didactice cu lucrări noi;
- completarea dotării laboratoarelor de cercetare;
- susţinerea demersurilor pentru realizarea reparaţiei capitale și a modernizării corpurilor de clădire ale campusului „Electrotehnica”;
- urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la construcţii şi instalaţii aferente spaţiilor de învăţământ;
- întocmirea de audituri energetice care urmăresc eficientizarea consumurilor energetice şi reducerea costurilor de întreţinere;
- întreţinerea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar.

Pentru finanţarea acţiunilor specifice se vor folosi resursele alocate de Universitatea din Craiova, Programe Operaționale, resurse proprii, sume atrase prin contracte de cercetare şi transfer tehnologic şi sume provenite din sponsorizări.

6. MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV
În plan administrativ, Facultatea de Inginerie Electrică vizează o serie de obiective menite să eficientizeze activităţile de bază în condiţii de asigurare a normelor de calitate reglementate de către ARACIS:
- Respectarea standardelor minimale de calitate prin recrutarea şi promovarea personalului didactic şi didactic auxiliar, în corelaţie cu numărul de studenţi şi ieşirea din activitatea didactică în urma pensionărilor;
- Echilibrarea raportului dintre posturile didactice de profesor, conferenţiar, şef de lucrări şi asistent;
- Îmbunătăţirea gradului de acoperire a posturilor didactice cu personal cu normă întreagă;
- Atragerea de cadre tinere, valoroase şi asigurarea unor facilităţi atractive pentru motivarea rămânerii lor în facultate;
- Sprijinirea promovării pe posturi superioare a cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile de promovare;
- Motivarea personalului cu performanţe deosebite, în urma evaluării bazate pe criterii de performanţă;
- Evaluarea periodică a personalului;
- Facilitarea perfecţionării personalului inclusiv prin accesul la mobilităţi internaţionale;
- Promovarea facultăţii prin vizite în licee şi prin mijloace media pentru atragerea candidaţilor către domeniile de studii oferite de facultate;
- Iniţierea de parteneriate noi cu societăţi din mediul economic care să asigure sprijin în activităţile de practică a studenţilor şi în inserţia profesională a acestora;
- Iniţierea de parteneriate noi cu universităţi din ţară şi străinătate, precum şi cu alte entităţi de cercetare.