PLAN OPERAȚIONAL

pentru anul 2017

Obiectivul strategic Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului Responsabil Termen
Asigurarea calităţii procesului educaţional Creşterea eficienţei şi calităţii procesului didactic prin îmbunătăţirea metodelor de predare, utilizarea metodelor didactice interactive, eficientizarea studiului individual al studenţilor în vederea creşterii promovabilităţii şi reducerii abandonului şcolar.

Obiectiv: Creşterea promovabilităţii cu 5% şi reducerea abandonului cu 3%

Directori departamente CEAC facul­tate, Decan  Permanent
Creşterea gradului de acoperire cu materiale didactice a disciplinelor din planurile de învăţământ. Responsabili programe studii  Permanent
Analiza activităților didactice desfășurate în cadrul celor două departamente Directori departamente CEAC facultate  Permanent
Evaluarea dotării laboratoarelor din facultate şi a conţinutului lucrărilor de laborator Directori departamente, Prodecan baza materiala  Permanent
Elaborarea temelor pentru proiecte de licenţă şi lucrărilor de disertaţie Directori departamente, Prodecan didactic  Septembrie 2017
Asigurarea participării active a studenţilor la cursuri, seminarii şi laboratoare pentru a se asigura ritmicitatea pregătirii acestora.

Obiectiv: Creşterea prezenţei cu 5%

Responsabili programe studii, Tutorii de an  Permanent
Reabilitarea unor spaţii de învăţământ ale facultăţii şi asigurarea unor condiţii adecvate de muncă. Directori departamente Decan  Permanent
Actualizarea fişelor disciplinelor la toate programele de studiu şi orientarea conţinutului disciplinelor de învăţământ către priorităţile formative şi dezvoltarea creativităţii, pentru a asigura absolvenţilor competenţele necesare integrării pe piaţa muncii. Directori departamente  Septembrie 2017
Dezvoltarea dotării laboratoarelor didactice pe bază de proiecte, având în vedere priorităţile didactice şi de cercetare

Obiectiv: Cel puţin 50% dintre lucrările de laborator ale unei discipline să aibă caracter practic.

Directori departamente Decan  Permanent
Promovarea unui climat favorabil de formare, dezvoltare şi motivare a resursei umane.  Atragerea de resurse umane tinere în activitatea didactică dintre cei mai buni doctori şi doctoranzi pregătiţi în cadrul facultăţii.  Directori departamente, Decan  1 octombrie 2017
 Sprijinirea logistică a cadrelor didactice în vederea realizării criteriilor minimale de abilitare şi promovarea pe posturile de profesori şi conferenţiari.  Directori departamente, Decan  Permanent
 Încurajarea participării cadrelor didactice la mobilităţi didactice externe
Obiectiv: 3 stagii
 Directori departamente, Decan  Permanent
 Participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă, obţinerea de burse de documentare pe obiective concrete. Organizarea de întâlniri cu specialişti în pedagogie pentru îmbunătăţirea metodelor de predare.  Directori departamente, Decan  Permanent
Dezvoltarea cercetării ştiinţifice Implicarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în activităţile de cercetare desfășurate în departamentele facultății
Obiectiv: Cel puţin 50 de studenţi implicaţi în activităţi de cercetare
Directori centre cercetare Permanent
Susţinerea publicării de lucrări ştiinţifice și participării la manifestări ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice
Obiectiv: finanțarea a 40 participări pentru studenţi şi 75 participări pentru cadre didactice la manifestări ştiinţifice
Decan Permanent
Identificarea obiectivelor de cercetare importante la nivel regional, naţional şi internaţional specifice facultăţii. Elaborarea ofertei de servicii de cercetare, certificare, consultanţă către firmele de profil. Directori centre cercetare, Prodecan cercetare Permanent
Redactare de granturi şi proiecte de cercetare Directori centre cercetare, Prodecan cercetare Permanent
Creșterea vizibilității în plan naţional şi internaţional a Facultăţii de Inginerie Electrică Dezvoltarea de mobilităţi cadre didactice şi studenţi în universităţile partenere în cadrul programului Erasmus
Obiectiv: 10 stagii
Prodecani Permanent
Actualizarea site-ului facultăţii Prodecani Permanent
Desfăşurarea de activităţi de popularizare a ofertei de formare a facultăţii Directori departamente, Decan Iunie 2017
Întărirea legăturilor cu partenerii din mediul socio-economic Dezvoltarea de parteneriate de cercetare cu companiile din domeniile de activitate pentru crearea de noi laboratoare Directori departamente, Decan Permanent
Dezvoltarea cercetării aplicative în cadrul INCESA pe teme de interes pentru firmele din zonă
Obiectiv: 10 contracte de cercetare/consultanţă/prestări servicii
Directori departamente, Prodecan cercetarea Permanent
Creşterea numărului de firme cu care sunt încheiate acorduri de practică
Obiectiv: 3 parteneriate noi
Prodecan probleme studenţeşti Iunie 2017
Oferirea de noi cursuri de formare continuă
Obiectiv: 2 cursuri noi
Prodecan învăţământ Decembrie 2017
Propunerea de teme de proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie în colaborare cu firme
Obiectiv: 10 teme
Prodecan probleme studenţeşti Septembrie 2017
Întărirea parteneriatului cu liceele
Obiectiv: 5 parteneriate noi
Directori departamente, Decan, Prodecani Mai 2017
Măsuri educaţionale și sociale pentru studenţi Analiza procesului didactic, de cercetare şi a rezultatelor studenţilor după sesiunile de examene Directori departamente, Prodecan didactic Septembrie 2017
Sprijinirea studenţilor în vederea creşterii performanţelor lor în concursuri naţionale şi internaţionale Directori departamente, Prodecan studenţi Permanent
Asigurarea unei comunicări permanente între studenţi şi cadrele didactice Prodecan studenţi Permanent
Organizarea de excursii de studii, în ţară, la firme de profil
Obiectiv: 2 excursii
Tutori de an, Prodecan studenţi Iulie 2017
Organizarea activității de practică Prodecan studenţi Iunie 2017
Întâlniri periodice cu studenţii admişi în anul I pentru iniţierea acestora în cerinţele învăţământului superior, în modul de învăţare şi de organizare a sesiunii de examene. Tutori de an, Responsabili programe studii Noiembrie 2017
Armonizarea strategiei de
dezvoltare a facultăţii cu Planul Strategic al Universităţii din Craiova
Gestionarea eficientă a resurselor financiare şi a patrimoniului facultăţii Directori departamente Decan Permanent
Promovarea managementului participativ prin asigurarea unui dialog permanent cu reprezentanții studenților Decan, Prodecan studenţi Permanent
Încurajarea activităților extracurriculare și a voluntariatului în colaborare cu organizațiile studențești și recunoașterea acestora prin sistemul de credite, în concordanță cu legislația în vigoare Prodecan didactic, Decan octombrie 2017
Orientarea temelor de cercetare aplicativă spre rezolvarea unor probleme solicitate de piață și de colaboratorii din domeniul socio-economic şi punerea în practică a unui sistem eficient de transfer tehnologic Coordonatori centre cercetare, Prodecan cercetare  Permanent
Stimularea activităților de valorificare a rezultatelor științifice prin participarea la manifestări științifice de prestigiu, publicarea de lucrări în reviste cu factor de impact ridicat, editarea de cărți în edituri naționale și internaționale Decan, Prodecan cercetare  Permanent
Stimularea activităților de valorificare a rezultatelor tehnologice Coordonatori centre
cercetare, Prodecan cercetare
 Permanent
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii.
Obiectiv: creşterea angajabilităţii în primul an cu 5%
Directori Departamente, Prodecan studenţi, Decan  Permanent
Atragerea de resurse financiare suplimentare prin valorificarea eficientă a bazei materiale a instituției, precum și a competențelor multiple ale personalului propriu Prodecan baza materială, Directori departamente  Permanent