Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de probă orală evaluată cu notă.

Calculul mediei generale de admitere se va face ca medie ponderată între nota obținută la proba orală și media obținută de candidat la examenul de diplomă.

Criterii de departajare pentru medii egale: Nota obţinută la proba orală.

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de MASTER, sesiunea IULIE 2020

Facultatea

Înscrierea candidaţilor*

Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în limbi străine*

Desfăşurarea probelor de concurs*

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate şi afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

Facultatea de Inginerie Electrică

9-13.07.2020

14.07.2020

15.07.2020

16.07.2020

17 -21.07.2020

22.07.2020

23 -25.07.2020

*Aceste coloane vor fi completate în funcție de modul de desfășurare a examenului de admitere pentru fiecare program de master și ținând cont de calendarul facultăților pentru examenul de licență al sesiunii iulie 2020.

 

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de MASTER, sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Facultatea

Înscrierea candidaţilor*

Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în limbi străine*

Desfăşurarea probelor de concurs*

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate şi afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

Facultatea de Inginerie Electrică

17-19.09.2020

20.09.2020

21.09.2020

22.09.2020

23.09.2020-25.09.2020

26.09.2020

27.09.2020-29.09.2020

Nr.crt.

Domeniul

Speciaizarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învățământ

IF/ID/FR

Capacitate de școlarizare

Număr locuri

 buget

Din care

Număr locuri taxă

Număr locuri rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

1

Inginerie electrică

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice

50

33

-

9

2

2

Sisteme electromecanice complexe

50

35

-

9

2

3

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului

50

17

-

5

2

4

Sisteme electrice avansate (în limba engleză)

50

-

-

 -

15

5

Inginerie energetică

Sisteme energetice informatizate

60

32

-

8

2

6

Inginerie aerospațială

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială

30

17

-

4

2

TOTAL

290

134

-

35

25

 În cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică sunt organizate cursuri de Master, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 2 ani, 120 credite transferabile, locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă, în următoarele domenii şi programe de studii:

Nr Specializarea Domeniu
1 Calitatea energiei și compatibilitate electromegnetică în sistemele electrice Inginerie electrică
2 Sisteme electromecanice complexe
3 Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului
4 Advanced Electrical Systems
5 Sisteme energetice informatizate Inginerie energetică
6 Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială Ingineria aerospaţială

Armonizarea programelor de studiu cu cele ale unor universităţi de prestigiu pe plan mondial este o preocupare permanentă a comunităţii academice, manifestată printr-o veritabilă angajare a corpului profesoral în procesul de inovare a proiectării, aplicării şi evaluării de curriculum, cu referire la planurile de învăţământ, programe analitice şi manuale.