Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:

 • fișă tip de înscriere - se completează on-line; (in curand aici)
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  •  certificatul de naștere;
  • carte de identitate;
  • adeverință medicală tip;
  • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul: - RO48BRDE170 SV46910431700 - prin virament sau aplicatie telefon sau in contul: -  RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu                
  • declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (click aici)  
  • pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;
  • acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii).
  • alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultății (Certificat casatorie in cazul schimbarii numelui, Angajament aducere acte in original - click aici);
  • SUPLIMENTAR (numai pentru studenţii sau absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare)

   • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta,  pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studiu.
   • diploma de absolvire sau de licenţă pentru absolvenţi.
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.