Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:

Fiecare candidat va încărca pe platforma de înscriere următoarele documente scanate:

 1. Diploma de bacalaureat sau dacă aceasta nu a fost încă emisă de către liceul candidatului, se poate încărca o adeverinţă tip din care să rezulte absolvirea liceului şi promovarea examenului de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 2. Foaia matricolă de la absolvirea liceului.
 3. Certificatul de naştere.
 4. Cartea de identitate.
 5. Certificatul de căsătorie (în cazul în care candidatul și-a schimbat numele în urma căsătoriei).
 6. Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie).Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.
 7. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (modelul se gaseste accesând link-ul ).
 8. Angajamentul semnat al candidatului (modelul se găsește accesând link-ul ).
 9. Date suplimentare de contact ale candidatului (persoană de contact, telefon fix şi mobil, adresă de email).
 10. Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (certificate de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii).
 11. Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită.
 12. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere (taxa se achită fie în contul RO48BRDE170SV46910431700 pentru plata online sau RO47BRDE170SV71982041700 pentru plata cu numerar la ghișeu; la efectuarea plății se specifică obligatoriu numele candidatului, CNP-ul si Facultatea la care s-a înscris).