Comisia de admitere va afişa următoarele categorii de liste:

  • lista candidaţilor admişi la învăţământul finanţat de la buget, ordonată descrescător după medie;
  • lista candidaţilor posibili admişi (în aşteptare) la învăţământul finanţat de la buget, ordonată descrescător după medie;
  • lista candidaţilor admişi la învăţământul cu taxă ordonată descrescător după medie.

 

La concursul de admitere în învăţământul superior se pot înscrie cetăţenii României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

De asemenea, pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European si ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce privesc taxele de şcolarizare.

La admiterea în ciclurile de studii universitare de licenţă/master cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor cursanţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate, care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele afişate se depun numai la Registratura Universităţii, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor concursului. Termenul de rezolvare şi răspuns este de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţilor.