Facultatea de Inginerie Electrică pune accent pe o pregătire polivalentă reflectată în structura planurilor de învăţământ după care se desfăşoară procesul didactic şi care să asigure cunoştinţe avansate de electrotehnică, electromecanică, electronică, automatică, informatică şi tehnică de calcul.

De asemenea, planurile de învăţământ sunt adaptate permanent nevoilor pieţei muncii, asigurând o formare complexă şi completă în domeniul Ingineriei electrice. Conţinutul programelor analitice, actualizarea permanentă a modulelor de studiu conform tehnologiilor actuale şi aplicarea unei strategii didactice corespunzătoare confirmă nivelul ridicat de pregătire al absolvenţilor facultăţii.

Structura pe cicluri de învăţământ, care respectă principiile şi recomandările din „declaraţia de la Bologna” precum şi standardele europene şi mondiale, este următoarea:

Ciclul I - licenţă (4 ani)

Nr Specializare Domeniu
 1

 Electromecanică

Programul de studii Electromecanică pregăteşte ingineri capabili să rezolve probleme specifice dezvoltării tehnologice prin proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor electromecanice.

 
Inginerie electrică
 2

 Electromecanică - frecvenţă redusă

Programul de studii Electromecanică - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) funcţionează după acelaşi plan de învăţământ ca şi învăţământul de zi, dar prezintă câteva particularităţi importante. În consecinţă, absolventul acestei specializări obţine acelaşi tip de diplomă, care îi certifică aceleaşi competenţe ca şi absolventului de la forma de învăţământ  Zi.

 3

  Inginerie electrică şi calculatoare

Programul de studii  Inginerie electrică şi calculatoare pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în proiectarea, construcţia, încercarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor electrice, folosind instrumente hardware şi software dedicate aplicaţiilor specifice din ingineria electrică (maşini şi acţionări electrice, echipamente electrice informatizate, electronică de putere, sisteme de achiziţii şi prelucrare a datelor, sisteme de monitorizare şi diagnosticare, tehnologii ecologice, etc.).

  Informatică aplicată în inginerie electrică

Programul de studii Informatică Aplicată în Ingineria Electrică pregăteşte ingineri capabili să să rezolve probleme specifice dezvoltării tehnologice prin proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice utilizate pentru supravegherea, comanda, conducerea şi controlul proceselor caracteristice sistemelor electrice, utilizând instrumente şi arhitecturi  hardware şi software dedicate aplicaţiilor specifice.

 4

 Ingineria sistemelor electroenergetice

Programul de studii Ingineria sistemelor electroenergetice formează specialişti în domeniul Inginerie Energetică capabili să desfășoare activități în direcțiile proiectării, realizării, exploatării, conducerii și optimizării sistemelor de transport şi distribuţie a energiei electrice.

 Inginerie termoenergetică
 6

 Echipamente şi instalaţii de aviaţie

Programul de studii Echipamente și Instalații de Aviație (EIA) pregătește ingineri în domeniul Ingineriei Aerospațiale, direcționat spre echipamente și sisteme specifice aviației, ambarcate sau de la sol, dar oferă și deschideri spre domenii înrudite, cum ar fi Ingineria Transporturilor (autovehicule rutiere, vehicule feroviare, nave maritime șî fluviale) ori spre domeniul mai larg al automatizărilor.

  Inginerie aerospaţială
 7

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Programul de studii Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie pregăteşte ingineri capabili să rezolve probleme de managementul şi protecţia mediului prin: monitorizarea factorilor de mediu; identificarea problemelor; stabilirea de soluţii, alegerea, exploatarea şi mentenanţa echipamentelor adecvate;  redactarea studiilor de specialitate pentru determinarea interacţiunilor dintre factorii naturali, activităţile umane şi calitatea mediului; elaborarea proiectelor de mediu.

Ingineria mediului

Trebuie subliniat că educaţia profesională a studenţilor Facultăţii de Inginerie Electrică nu neglijează un aspect important al activităţii post-universitare, respectiv pregătirea pedagogică. Cei interesaţi de cariera didactică au posibilitatea să urmeze Modulul Pedagogic, care include disciplinele: Pedagogie, Metodică, Psihologie.

Ciclul II - master(2 ani)

În cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică sunt organizate cursuri de Master (cu durata de 2 ani), în următoarele domenii şi programe de studii:

Nr Specializare Domeniu
1

Modelarea si optimizarea echipamentelor electrice

 

  Ingineria electrică
 2

Sisteme electromecanice complexe

Programul de studii de master Sisteme Electromecanice Complexe (SEC), acreditat în domeniul Inginerie Electrică, este organizat în cotutelă cu Renault Technologie Roumanie (RTR) în urma unei competiţii naţionale. Acesta asigură următoarele competenţe principale referitoare la sistemele electromecanice complexe și inteligente: analiză, proiectare avansată și optimizare; implementarea metodelor avansate de conducere; sinteza si implementarea de arhitecturi numerice de conducere; proiectarea și fabricația asistată de calculator; sisteme flexibile și integrate de fabricație. Prin modulele introduse la solicitarea RTR, asigură competenţe complementare de management şi analiză economică.

 

Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice

Programul de studii universitare de master de cercetare Calitatea Energiei si Compatibilitate Electromagnetică în Sisteme Electrice (CECESE) îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în domeniul Ingineriei electrice cu competenţe ştiinţifice şi tehnice valoroase, capabili să contribuie la progresul tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii. Prim misiunea sa, programul asigura absolvenţilor competenţe pentru activităţi de cercetare aplicativă şi proiectare optimală pentru sisteme electrice de mare complexitate, cu gestionarea riguroasă a problemelor de compatibilitate electromagncetică şi eficienţă energetică, precum şi pentru activităţile conexe care presupun monitorizări, certificări de produse, utilizarea aparaturii şi a tehnicii de calcul moderne.

 

Inginerie electrică avansată

 

 

Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului

Programul de studii de master Inginerie Electrică Aplicată în Protecţia şi Managementul Mediului (IEAPMM), acreditat în domeniul Inginerie Electrică, este orientat pe aplicarea creativă a ingineriei electrice în managementul mediului și în implementarea metodelor avansate de monitorizare a factorilor de mediu şi a tehnicilor moderne de depoluare. Prin modulele specifice din semestrul III, sunt asigurate competenţe complementare de management şi analiză economică.

 

Sisteme energetice informatizate

 

  Inginerie energetică

Gestiunea proceselor energetice

 

 

Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială

 

  Ingineria aerospaţială


Armonizarea programelor de studiu cu cele ale unor universităţi de prestigiu pe plan mondial este o preocupare permanentă a comunităţii academice, manifestată printr-o veritabilă angajare a corpului profesoral în procesul de inovare a proiectării, aplicării şi evaluării de curriculum, cu referire la planurile de învăţământ, programe analitice şi manuale.

Ciclul III - doctorat(3 ani)

Constă dintr-o serie de cursuri, examene și o teză, organizate pe lângă instituțiile de învățământ superior și care conferă titlul de doctor într-o anumită specialitate şi poartă denumirea de Doctorat.

Tematica de cercetare este axată pe specificul laboratoarelor de cercetare existente la nivelul departamentelor şi al domeniilor de pregătire prin studii doctorale.

Cercetare

O altă componentă a activităţii din Facultatea de Inginerie Electrică o constituie cercetarea știinţifică. Meritul primordial al personalului Facultăţii de Inginerie Electrică constă în faptul că rezultatele în cercetarea ştiinţifică fundamentala şi aplicativă s-au situat la cote de recunoaştere internaţională. Au fost susţinute şi publicate lucrări în publicaţii ştiinţifice internaţionale, atestând valoarea cercetării din cadrul facultăţii. Facultatea de Inginerie Electrică are de asemenea numeroase colaborări de cercetare cu universităţi şi companii europene de mare prestigiu.