ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE ȘI AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE PE SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

(1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim bugetat,
care se încadrează într-una din următoarele categorii:

a) studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus măsura plasamentului familial, cei proveniţi din casele de copii, care nu realizează venituri peste salariul minim net pe economie (1162 lei/lună pentru lunile noiembrie și decembrie 2018 şi 1263 lei/lună pentru luna ianuarie 2019);
• studenţii orfani de unul sau ambii părinți vor depune următoarele acte:
1) cerere tip completată de către student (formularul se găsește la xerox);
2) copie a cărţii de identitate;
3) copii ale certificatelor de deces ale părintelui/părinţilor;
4) documente justificative privind veniturile proprii, după caz: a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare; b) adeverința de şomaj; c) adeverinţa de venit net; d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc.);
5) adeverinţă elev/student în cazul în care mai există fraţi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ (în care se va specifica dacă se primește bursă sau bani de liceu și cuantumul/lună), iar în cazurile copiilor preşcolari copie după certificatul de naştere;
6) adeverinţă cu venitul agricol pe anul curent, emisă de primărie sau de către organele financiare teritoriale, după caz;
7) lista documentelor depuse pentru bursa socială sau ajutoarelor sociale ocazionale (formularul se găsește la xerox).
Studenţii orfani de un părinte vor depune documentele justificative de venit pentru părintele care îi întreține și frați conform punctului c).
• studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele acte:
1) cerere tip completată de către student (formularul se găsește la xerox);
2) copie după cartea de identitate;
3) adeverinţă din care să rezulte faptul că studentul se află în plasament;
4) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că studentul se află în plasament familial;
5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; b) adeverinţă de şomaj; c) adeverinţă de venit net, etc.;
6) lista documentelor depuse pentru bursa socială sau ajutoarelor sociale ocazionale (formularul se găsește la xerox)

b) Studenţii bolnavi cronic
Acte necesare:
1) cerere tip completată de către student (formularul se găsește la xerox);
2) copie după cartea de identitate;
3) certificat medical eliberat de un medic specialist (altul decât medicul de familie) sau Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În certificatul medical se va prezenta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul. De asemenea în certificatul medical prezentat de student se va menţiona în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în următoarele categoriile de boli: T.B.C. (se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindrom de malabsorţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, bolnavi SIDA sau infestați cu virusul HIV, handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. Documentele medicale vor fi vizate de către policlinica studenţească.
4) lista documentelor depuse pentru bursa socială sau ajutoarelor sociale ocazionale (formularul se găsește la xerox).

c) studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie (1162 lei/lună pentru lunile noiembrie și decembrie 2018 şi 1263 lei/lună pentru luna ianuarie 2019);
Acte necesare:
1) cerere tip completată de către student (formularul se găsește la xerox)
2) copii după cartea de identitate a studentului și a membrilor familiei;
3) documente justificative privind veniturile nete ale membrilor familiei studentului (adeverinţe de salariu, sau după caz, taloane de pensie, şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin, ajutor social, alte indemnizații sau alte forme de sprijin social) din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile noiembrie și decembrie 2018 și ianuarie 2019;
4) declarație notarială pentru fiecare membru al familiei cu vârsta peste 18 ani în care se va specifica clar că nu se realizează venituri din activități agricole și economice, întreprinderi individuale și familiale, venituri din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din prestarea unor activități autorizate, venituri din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor sau în vederea dezmembrării, dividende realizate în ultimele 12 luni calendaristice, venituri din chirii, venituri obținute din concedii medicale de sarcină sau lehuzie, etc.
5) adeverinţă cu venitul agricol pe anul curent, emisă de primărie sau de către organele financiare teritoriale, după caz;
6) adeverințe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte, dacă este cazul, veniturile realizate în plus față de salarii, pensii, ajutor de șomaj, venituri menționate la punctul 4, etc. ;
7) pentru familiile cu mai mulţi copii în întreţinere se vor prezenta adeverinţele de elev sau student ale acestora (în care se va specifica dacă se primește bursă sau bani de liceu și cuantumul/lună), iar în cazul copiilor preşcolari copie după certificatul de naştere;
8) taloane cu alocaţiile de stat pentru copii pe lunile menţionate;
9) copie după hotărârea de divorț, adeverințe privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia;
10) ancheta socială de la Primărie pentru studenţii ale căror familii nu realizează venituri și în cazul în care părinţii lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru situația în care comisia de evaluare a cererii constată că există suspiciuni rezonabile referitoare la situația socio-economică a familiei studentului poate solicita raportul de anchetă socială ;
11) copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
12) lista documentelor depuse pentru bursa socială sau ajutoarelor sociale ocazionale (formularul se găsește la xerox).

Pentru studenţii cu vârsta până în 26 de ani determinarea venitului net al familiei se realizează luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în întreținerea lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului: soție, copii dacă este cazul.
Pentru studenții cu vârsta între 26-35 ani, venitul net pe membru de familie se va calcula ţinând cont de veniturile studentului și ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Pot beneficia de bursă socială din alocaţiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7 alin.1, numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau plasament familial.
PENTRU OBŢINEREA BURSEI PENTRU AJUTORUL SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE STUDENŢII VOR DEPUNE ACELEAŞI DOCUMENTE CA LA PUNCTUL c)
STUDENŢII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ POT PRIMI ȘI BURSĂ DIN ALTĂ CATEGORIE (merit/ performanță și specială).
NOTĂ: Actele se vor prezenta la secretariat până pe data de 11 martie 2019. Dosarele se vor depune personal, numai cu actele complete.