Calendarul admiterii master 2023

Încrierea candidaţilor

Afișarea candidaților înscriși

Desfăşurarea probelor de concurs (oral/probe de aptitudini)

Afişare rezultate parţiale

Confirmarea locurilor (plata taxei de înma­­tri­culare prin platforma de admitere sau la casieria universității, dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)

Afişare Intermediară/ Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate

Confirmarea locurilor ocupate după redis­tri­buire (depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi, plata primei tranșe de școlarizare 2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă, semnare contracte de școlarizare)

Redistribuirea locurilor neconfirmate/ Afișare rezultate finale

15.03-14.07.2023

15.07.2023

17.07.2023

19.07.2023

19-23.07.2023

24.07.2023

24-27.07.2023

28.07.2023


Reabilitare și modernizare spații de învățământ corpurile C,D,E si F

anunt proiect DEF