Nr.  Domeniul    Speciaizarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)
Forma de învățământ
IF/ID/FR 
Capacitate de școlarizare   Număr locuri buget   Din care  
Număr locuri rromi  Număr locuri propuse taxă 
 1     Inginerie electrică Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice  50  16  1  2
 2 Sisteme electromecanice complexe  50  9  1  2
 3 Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului  50  3  -  2
 4 Sisteme electrice avansate (în limba engleză)  50  -  -  15
 5  Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate  100  5  -  2
 6  Inginerie aerospațială Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială  60  4  -  1

Înscrierea candidaţilor

Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în limbi străine

Desfăşurarea probelor de concurs

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate şi afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

17.09.2018-19.09.2018

20.09.2018

21.09.2018

21.09.2018

23.09.2018-25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018-26.09.2018

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018

  • BUGET - 131 LOCURI din care 2 locuri pentru canditații rromi

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice             - 32 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Sisteme electromecanice complexe                                                                             - 35 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului                          - 15 locuri

Sisteme energetice informatizate                                                                                 - 32 locuri

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                        - 17 locuri

  • TAXA - 25 LOCURI

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice                  - 2 locuri

Sisteme electromecanice complexe                                                                             - 2 locuri

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului                               - 2 locuri

Sisteme energetice informatizate                                                                                 - 2 locuri

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                          - 2 locuri

Sisteme electrice avansate în limba engleză                                                                - 15 locuri

 

                                              ÎNSCRIERI 9 - 17 IULIE 2018

                                              COMISIA DE ADMITERE

 În cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică sunt organizate cursuri de Master, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 2 ani, 120 credite transferabile, locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă, în următoarele domenii şi programe de studii:

Nr Specializarea Domeniu
1 Calitatea energiei și compatibilitate electromegnetică în sistemele electrice Inginerie electrică
2 Sisteme electromecanice complexe
3 Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului
4 Advanced Electrical Systems
5 Sisteme energetice informatizate Inginerie energetică
6 Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială Ingineria aerospaţială

Armonizarea programelor de studiu cu cele ale unor universităţi de prestigiu pe plan mondial este o preocupare permanentă a comunităţii academice, manifestată printr-o veritabilă angajare a corpului profesoral în procesul de inovare a proiectării, aplicării şi evaluării de curriculum, cu referire la planurile de învăţământ, programe analitice şi manuale.