In UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, ca în fiecare an, şi anul acesta, legalizarea documentelor necesare înscrierii se poate face de către membrii comisiilor de admitere ale facultăţilor, prin confruntare cu documentele originale, nemaifiind nevoie de copii legalizate anterior.

Fiecare candidat va avea la înscriere un dosar A4, tip plic, în care îşi va prezenta documentele solicitate pentru înscriere, conform listei de mai jos. În plus, coperta dosarului de admitere va fi completată de candidat după modelul pus la dispoziţia candidaţilor pe suport tipărit în locaţia de înscriere/secretariatul comisiei de admitere:

  1. Fişa de înscriere (se completează la secretariatul comisiei de admitere din clădirea facultăţii).
  2. Diploma de bacalaureat în original (sau copie legalizată) sau dacă aceasta nu a fost încă emisă de către liceul candidatului, se poate aduce o adeverinţă tip din care să rezulte absolvirea liceului şi promovarea examenului de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
  3. Foaia matricolă de la absolvirea liceului în original (sau copie legalizată).
  4. Certificatul de naştere (în original şi copie nelegalizată). După compararea celor două documente, originalul se restituie candidatului.
  5. Cartea de identitate (în original şi copie nelegalizată). După compararea celor două documente, originalul se restituie candidatului.